Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами положень господарського законодавства; усвідомлення зростаючої ролі господарського права в умовах формування в Україні ринкової економіки; ознайомлення з порядком створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання; підготовка спеціалістів високого рівня для правового обслуговування суб`єктів господарської діяльності.

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з основними положеннями господарського законодавства; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостіної роботи з ними; ознайомити з системою господарського права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів, які регулюють господарську діяльність її суб`єктів; дати чітке уявлення про роль права в забезпеченні створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання, проаналізувати їх права та обов`язки, розкрити їх значення у розвитку ринкової економіки.


 

Мета вивчення навчальної дисципліни: є  формування системи знань у галузі держави і права, правового регулювання суспільних відносин, юридичного забезпечення господарської діяльності, засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування в них високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти у практичній медичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.

Об’єкти вивчення  навчальної дисципліни: це те, із приводу чого виникає, існує саме правове відношення.

Цілі (завдання) навчальної дисципліни: вивчення теорії правознавства, закономірностей та специфіки розвитку держави та права, основних положень Конституції України, які стосуються регламентування діяльності держави та організації суспільного життя, прав і обов’язків громадянина, ознайомлення з вузловими положеннями основних галузей права та їх застосуванням, а також ознайомити студентів із перспективами розвитку правової системи України у зв’язку із євроінтеграційними процесами. Важливим завданням є створення мотивації до самонавчання та особистісного розвитку.