Метою викладання навчальної дисципліни “Трудове право” є :

Ø формування знань і навичок щодо застосування чинного законодавства про працю України та інших законодавчих актів України про працю, прийнятих відповідно до нього, щодо регулювання трудових відносин;

Ø  розробка колективних договорів, правил внутрішнього розпорядку, положень про преміювання, посадових інструкцій;

Ø складання проектів трудових угод, контрактів, наказів керівника.

                                            

Основними завданнями вивчення дисципліни“Трудове  право:

орієнтація студентів в практичних можливостях застосування норм трудового права , в їх реалізації з подальшим використанням норм соціального права

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • коло суспільних відносин, що регулюються трудовим правом;

• норми чинного законодавства, практику його застосування, проблеми та напрями його вдосконалення в ринкових умовах;

уміти:

 • орієнтуватися у системі джерел трудового законодавства України та знати їх особливості;

 • аналізувати, самостійно тлумачити, узагальнювати та правильно застосовувати норми трудового законодавства України у практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст іншим;

 • розрізняти правовідносини, що регулюються трудовим правом і правовідносини, що регулюються іншими суміжними галузями права;

• правильно застосовувати чинні норми трудового законодавства;

 • користуватися джерелами права, тлумаченнями і коментарями норм права при вирішенні конкретних трудових спорів;

 • складати й оформлювати документи правничого характеру з трудових правовідносин;

 • добирати літературу з трудового права, складати конспекти і тези виступів, опрацьовувати правову інформацію;

• логічно, послідовно, з виокремленням головного, доказово викладати правничий матеріал із застосуванням знань з різних джерел і галузей права;