Мета вивчення курсу - ознайомлення з основними теоретичними основами соціальної роботи, орієнтація в методах і техніках, що складають на сьогодні фундамент практичної соціальної роботи.

Курс передбачає, що студенти мусять оволодіти такими знаннями:

- знати основні категорії, принципи, теорії та моделі соціальної роботи;

-  розуміти цілі та завдання соціальної роботи, її актуальність для Україні;

-  знати етапи історичного розвитку соціальної роботи в Україні та в світі;

-  знати особливості соціальної роботи з різними групами населення;

знати специфіку соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності суспільства;

- розуміти актуальні напрямки розвитку теорії та практики соціальної роботи в Україні та світі.

     Студенти повинні набути такі навички та вміння:

-  вміти самостійно опрацьовувати першоджерела - теоретичні праці істориків, соціологів, психологів, що мали вплив на розвиток теорії і практики соціальної роботи;

-  володіти основними категоріями, термінами, що складають науковий апарат теорії соціальної роботи;

-  вміти критично оцінювати розвиток основних форм та методів соціальної роботи, враховуючи історичний та культурний контексти;

-  вміти аналізувати психологічні та соціологічні теорії з точки зору розвитку уявлень про особистість, її права і соціальний захист;

-  вміти застосовувати методи, форми та технології соціальної роботи з різними групами клієнтів соціальної роботи та в різних сферах життєдіяльності;

-  мати навички реферування першоджерел та виступів з рефератами в групах.