Звітність підприємства є головним джерелом економічної інформації про діяльність суб’єктів господарювання і використовується як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Вона надає користувачам для прийняття управлінських рішень повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Мета дисципліни – вивчення теорії і практики організації, методики складання і порядку подання фінансової звітності підприємств.

Завдання дисципліни: використати можливості навчального процесу для формування в студентів глибоких знань основних законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують порядок організації, складання, затвердження і подання звітності, а також набуття студентами практичних навичок щодо складання встановлених форм звітності та розуміння сутності показників звітності і використання їх для прийняття відповідних управлінських рішень.

Предмет дисципліни – організація і методика складання фінансової звітності підприємств та порядок її затвердження і подання.