Виконання курсової роботи з методики і технології соціальної роботи є складовою навчального плану.

Мета курсової роботи – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу і виробити вміння застосувати їх у практичному вирішенні питань соціального захисту населення.

У процесі написання курсової роботи студент має здійснити аналіз техніко-соціальних показників установи, виявити та оцінити ситуацію, коли вимагається розпочати, посилити, відновити, захистити чи довести до логічного завершення стосунки між людьми або соціальними інститутами; оцінювати проблему, поставлену мету і способи її досягнення, вміти розробити план дій, який сприяє відновленню або розвитку життєвих ресурсів людини; сприяти ефективному і гуманному функціонуванню систем, організацій, які забезпечують клієнта послугами, ресурсами і можливостями; брати активну участь у створенні нових систем послуг, ресурсів і можливостей, враховувати запити споживачів послуг.


Виробнича практика студентів є невіддільною складовою навчального процесу і  посідає центральне місце у фаховій підготовці, оскільки вона безпосередньо спрямована на формування навичок професійної діяльності. Базами практик студентів є установи соціального захисту, соціальні служби, громадські організації та фонди. Виробнича практика забезпечує знайомство студентів з процесом соціальної роботи, який є основою викладання практичної соціальної роботи, а також з методами соціальної роботи. Програма практики висвітлює основні питання організації, проведення і підбиття підсумків виробничої практики студентів спеціальності «Соціальна робота»

Мета практичного навчання студентів у другому триместрі полягає у набутті навичок самостійної роботи.

Завданнями практики є:

набуття студентами професійних  навичок соціальної роботи;

навчання плануванню та організації робочого часу;

формування та вдосконалення навичок ведення професійних записів;

застосування на практиці знань, здобутих у процесі теоретичного навчання  і умінь самостійно приймати рішення ;

самовиховання майбутнього соціального працівника.